การศึกษาความชุกทางซีรั่มวิทยาและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องต่อการติดเชื้อ Toxoplasma gondii ในม้าของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exNguyen Thi Thuy, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exBoy Boonaue, exXuenan Xuan, "Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection from water buffaloes (Bubalus bubalis) in northeastern and southern Thailand", Folia Parasitologica, ปีที่ 68, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า 028-1-6
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, exSoichi Maruyama, exXuenan Xuan, exMarc Desquesnes, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "The seroprevalence and risk factor associated with Toxoplasma gondii infection in horses from Thailand", the 25th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, 16 - 20 สิงหาคม 2015, Liverpool สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ