การประเมินคุณค่าทางด้านการประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้ำของพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางน้ำภายใต้หลักสมดุลธรรมชาติ

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2012 exChuenniyom, W, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, "Impacts of nutrients and related environmental factors on distribution and size structure of Noctiluca scintillans populations of the Eutrophic Tha Chin Estuary, Thailand", WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 65, ฉบับที่ 11, พฤษภาคม 2012, หน้า 1994-2002
Publish Year National Journal 1
2011 exดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ , "การวิเคราะห์สถานภาพและบทบาทของธาตุอาหารในแม่น้ำท่าจีนเพื่อการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำสำหรับการประมง", วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 99-108
Publish Year International Conference 1
2014 inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เณรตา ปิ่นเนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, exกาญจนา เม่งช่วย, "ASSESSMENT OF BIOLOGICAL PRODUCTIONS AND VALUES OF FISHERY RESOURCES OF THA CHIN ESTUARINE ECOSTSTEM", 3rd International Fisheries Symposium, 28 - 30 มกราคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย