Journal

Article
การวิเคราะห์สถานภาพและบทบาทของธาตุอาหารในแม่น้ำท่าจีนเพื่อการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำสำหรับการประมง
Journal
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง (ISSN: 19057393)
Volume
5
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2011
Page
99-108
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-