Journal

WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY (ISSN: 02731223)
65
11
1994-2002
พฤษภาคม 2012
นานาชาติ
Traditional
Article
-

Author

Output From Project

การประเมินคุณค่าทางด้านการประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้ำของพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางน้ำภายใต้หลักสมดุลธรรมชาติ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Principles of Aquatic Ecology,25 มิ.ย. 2012 - 1 ต.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการประเมินผลผลิตทางชีวภาพและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรประมงในระบบนิเวศปากแม่น้ำท่าจีน แหล่งทุน :วช,2 เม.ย. 2012 - 31 ธ.ค. 2012