Journal

Article
Impacts of nutrients and related environmental factors on distribution and size structure of Noctiluca scintillans populations of the Eutrophic Tha Chin Estuary, Thailand
Journal
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY (ISSN: 02731223)
Volume
65
Issue
11
Year
พฤษภาคม 2012
Page
1994-2002
Class
นานาชาติ
DOI
10.2166/wst.2012.099
Related Link
-

Author

Output From Project

การประเมินคุณค่าทางด้านการประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้ำของพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางน้ำภายใต้หลักสมดุลธรรมชาติ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Principles of Aquatic Ecology,25 มิ.ย. 2012 - 1 ต.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการประเมินผลผลิตทางชีวภาพและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรประมงในระบบนิเวศปากแม่น้ำท่าจีน แหล่งทุน :วช,2 เม.ย. 2012 - 31 ธ.ค. 2012