ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของระบบที่มีแป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบ

Publish Year International Journal 3
2010 exPrawta Chantaro , inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Influence of sucrose on thermal and pasting properties of tapioca starch and xanthan gum mixtures", Journal of Food Engineering, ปีที่ 98, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2010, หน้า 44-50
2008 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exSrijunthongsiri, S, "Influence of xanthan gum on rheological properties and freeze-thaw stability of tapioca starch", Journal of Food Engineering, ปีที่ 88, ฉบับที่ 1, กันยายน 2008, หน้า 137-143
2006 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Effect of Xanthan Gum and pH on Pasting Properties and Freeze-Thaw Stability of Tapioca Starch", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2006, หน้า 203-208
Publish Year International Conference 1
2006 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Influence of sodium alginate on the gelatinization and retrogradation of tapioca Starch", The 13th World Congress, 17 - 21 กันยายน 2006, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
Publish Year National Conference 5
2009 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exMs. Prawta Chantaro, "Effect of pH and heating time on pasting and rheological properties of tapioca starch containing xanthan gum", การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาครั้งที่ 2: เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย, 27 - 29 สิงหาคม 2009, เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
2009 exPrawta Chantaro , inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "สมบัติด้านเพสติงและความหนืดของสารผสมแป้งมันสำปะหลังและแซนแทนกัมที่มีความเป็นกรดเบสและเวลาในการให้ความร้อนต่างๆ", The 35th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 35), 15 - 17 ตุลาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2007 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of temperature on viscosity of tapioca starch containing sodium alginate", The Food Innovation Asia 2007 , 14 - 15 มิถุนายน 2007, BITEC Bangna, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. Srijunthongsiri, "Freeze-thaw stability of tapioca starch and alginate mixtures at different pH.", The 33rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 33). , 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2006 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "ผลของแซนแทนกัมและความเป็นกรดเบสต่อสมบัติทางด้านเพสติงและความคงตัวด้าน การแช่แข็งและละลายของแป้งมันสำปะหลัง", the 44th Kasetsart University Annual Conference, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2013 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "ผลิตภัณฑ์ขนมชั้นแช่แข็งและกระบวนการผลิตขนมชั้นแช่แข็ง", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย., 2013