Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัย มหิดล, ไทย, 2559
  • Master of Arts (Financial Economics), University of San Francisco, USA, 2547
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2540

  แนวโน้มผลงานของจุล

  Journal

  บทความของจุล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะบริหารธุรกิจ และในภาควิชาการจัดการ

  บทความแต่ละ Quartile ของจุล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะบริหารธุรกิจ และในภาควิชาการจัดการ

  บทความแต่ละ TCI Group ของจุล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะบริหารธุรกิจ และในภาควิชาการจัดการ

  Publish Year National Journal 2
  2022 inดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย, รองศาสตราจารย์, exดร.พลอย สุดอ่อน, inดร.จุล ธนศรีวนิชชัย, อาจารย์, "องค์ประกอบภาวะผู้นำที่มีผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันในการทำงาน", วารสารวิชาการสังคมศาสตร์เครือข่ายวิจัยประชาชื่น, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 44-59
  2021 inดร.จุล ธนศรีวนิชชัย, อาจารย์, exRandall Shannon, exGeorge P. Moschis, inดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย, รองศาสตราจารย์, "การใช้ Control Theory เพื่ออธิบายว่าเหตุใดผู้บริโภคมีอัตราการใช้อินเตอร์เนตแตกต่างกัน: การศึกษาเชิงประจักษ์ กลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร", วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 22, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 41-72

  Conference

  การนำเสนอบทความของจุล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะบริหารธุรกิจ และในภาควิชาการจัดการ

  Publish Year International Conference 3
  2023 inดร.จุล ธนศรีวนิชชัย, อาจารย์, exVerin Anansuksawat, exKannika Chuachomsuk, inดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชัญญา สายชนะ, อาจารย์, "Technology Acceptance towards mBanking Application Usage: Thailand", ANZMAC Conference 2023 (Australian & New Zealand Marketing Academy) , 4 - 6 ธันวาคม 2023, Dunedin นิวซีแลนด์
  2022 inดร.จุล ธนศรีวนิชชัย, อาจารย์, exDr.Randall Shannon, exProf.George P. Moschis, "Using Control Theory and Self-Esteem to Explain Older Consumers’ Low Use of the Internet", 2022 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET), 7 - 10 สิงหาคม 2022, Portland ออริกอน สหรัฐอเมริกา
  2021 inดร.จุล ธนศรีวนิชชัย, อาจารย์, "Using Cognitive age and Self-Esteem with Control Theory to Explain Differences in Internet Usage", The 4th International and National Conference on Business 2021, Informatics, and Management “One Business One Platform”, 9 - 10 กันยายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 8
  2023 exชยาภรณ์ แก้วพรหมมาลย์, inดร.จุล ธนศรีวนิชชัย, อาจารย์, "การศึกษาปัจจัยเหตุผลสนับสนุนหรือต่อต้านเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า EV ที่มีผลต่อความตั้งใจเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้า EV", การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ครั้งที่ 10, 12 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2023 exกรองทอง ทองมาก, inดร.จุล ธนศรีวนิชชัย, อาจารย์, "ปัจจัยความขัดแย้งภายในองค์กรที่ส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการทํางานของพนักงาน", การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชีครั้งที่ 11 และในวาระครบรอบ 60 ปีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 20 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2023 exธนวรรณ โทรสัมพันธ์, inดร.จุล ธนศรีวนิชชัย, อาจารย์, "ความเครียดทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อสภาวะหมดไฟในการทางานของพนักงานในองค์กรภายในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 11 ในวาระครบรอบ 60 ปีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 20 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2023 exชุติมา ชูมา, inดร.จุล ธนศรีวนิชชัย, อาจารย์, "การศึกษาความวิตกกังวลจากผลข้างเคียงภายหลังการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19", การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 10), 1 ตุลาคม 2023, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2023 exวรรณวนัช โอภาศพันธ์ศิน, inดร.จุล ธนศรีวนิชชัย, อาจารย์, "ปัจจัยการแพร่กระจายนวัตกรรมที่มีผลต่อความถี่ในการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Tiktok Shop ของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 10), 1 ตุลาคม 2023, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2023 exนาย ธีรทรัพย์ เจริญวงศ์ไพศาล, inดร.จุล ธนศรีวนิชชัย, อาจารย์, "อิทธิพลของการสมัครเข้าทํางานจากการแนะนําจากพนักงานภายในองค์กร ต่อประสิทธิภาพการทํางาน และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน", การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ , 15 ธันวาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2023 exสุธิดา ปิติโภค, inดร.จุล ธนศรีวนิชชัย, อาจารย์, "การศึกษากระบวนการของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานภาครัฐและภาคเอกชน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 9 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2021 inดร.จุล ธนศรีวนิชชัย, อาจารย์, exกรรณิการ์ เชื้อชมสุข, "การยอมรับเทคโนโลยีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 (ในความร่วมมือ 10 สถาบัน), 9 - 10 กันยายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=630060]