Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชาติ
9 มิถุนายน 2023
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-