Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 11 ในวาระครบรอบ 60 ปีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ชาติ
20 พฤษภาคม 2023
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-