Conference

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (ISBN: 9781890843)
ชาติ
15 ธันวาคม 2023
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-