แนวโน้มผลงานของเอกพงษ์

Journal

บทความของเอกพงษ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

Publish Year International Journal 3
2021 inดร.ปัทมา ทองกอก, exJittraporn Chusrisom, inนางสาวผุสดี สุขพิบูลย์, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนางสาวปวีณา บาดาล, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, exYuttana Banchong, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "In Vitro Propagation of Acacia Hybrid From Axillary Buds", Advances in Agriculture, Horticulture and Entomology, ปีที่ 2021, ฉบับที่ 04, เมษายน 2021, หน้า 1-7
2021 inดร.ปัทมา ทองกอก, exJittraporn Chusrisom, inนางสาวผุสดี สุขพิบูลย์, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนางสาวปวีณา บาดาล, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "Effects of Plant Growth Regulators on In vitro Root Development of Eucalyptus Hybrid Clones", Journal of Tropical Forest Research, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, เมษายน - กรกฎาคม 2021, หน้า 21-28
2017 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนายยุทธนา บรรจง, exนายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, inอรชา แซ่ตัน, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Performance and potential of fast growing trees for biomass energy in degraded soil, Thailand", The Proceeding of ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017 - พฤษภาคม 2018, หน้า 37-42

Conference

การนำเสนอบทความของเอกพงษ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

Publish Year International Conference 9
2021 inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inนางสาวผุสดี สุขพิบูลย์, exนายอานนท์ รกไพร, inดร.ปัทมา ทองกอก, exนายพงษ์พิชัย กลัดวัง, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, "Coppicing ability of Acacia species in Thailand", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนางสาวปวีณา บาดาล, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, exนางสาวชุติมน โพธิ์ทอง, exนายนิพพิชฌน์ สมรรถการ, exนางสาววรรณพร แดนโคกสูง, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, "Fuel properties of two bamboo species, Bambusa beecheyana and Dendrocalamus sericeus, cultivated in Thailand", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวผุสดี สุขพิบูลย์, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนางสาวปวีณา บาดาล, inอรชา แซ่ตัน, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนายยุทธนา บรรจง, "Recommended fast growing tree species for energy plantation in Thailand: A literature review", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020 (ABB 2020), 23 กันยายน - 26 ตุลาคม 2020, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, exนรินทร์ เทศสร, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, "Gains after one generation of breeding cycle of Casuarina junghuhniana in Thailand", Sixth international Casuarina workshop 2019 "Casuarina for green economy and environmental sustainability", 21 - 25 ตุลาคม 2019, กระบี่ ประเทศไทย
2019 exธนาภา เทพชาตรี, exวันวิสา ภูไชยศรี, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, "Coppice management in Casuarina junghuhniana – a preliminary results", Sixth international Casuarina workshop "Casuarina for green economy an environmental sustainability", 21 - 25 ตุลาคม 2019, กระบี่ ประเทศไทย
2017 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสมปอง นิลพันธ์, exนายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, "GIS-based approach of land suitability of fast growing tree-energy plantations in degraded land, Thailand", 125th Anniversary Congress 2017, 22 กันยายน 2017, Freiburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2018 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, exธนาภา เทพชาตรี, inอรชา แซ่ตัน, inนายยุทธนา บรรจง, inนางสาวปวีณา บาดาล, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, ex Khongsak Pinyopusarerk, "Performance of eucalypt clones for bioenergy plantations in Thailand", Eucalyptus 2018, 17 - 21 กันยายน 2018, มงเปอลิเย สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2017 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนายยุทธนา บรรจง, exนายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, inอรชา แซ่ตัน, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Performance and potential of fast growing trees for biomass energy in degraded soil, Thailand", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2017, 9 มิถุนายน - 9 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนายยุทธนา บรรจง, exนายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Performance of dry zone Acacia species for biomass energy in degraded soil in northeastern Thailand", 125th Anniversary Congress 2017, 22 กันยายน 2017, Freiburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Publish Year National Conference 3
2019 inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, exอรชา แซ่ตัน, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exกันย์ กังวานสายชล, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, "ผลผลิตไม้รอบตัดฟันสั้นเพื่อพลังงานในพื้นที่ดินเค็มชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร", การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2562, 19 - 21 สิงหาคม 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
2018 inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inอรชา แซ่ตัน, inนายยุทธนา บรรจง, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, "การประเมินความเหมาะสมและทางเลือกที่เหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับสวนป่าไม้โตเร็วโดยใช้วิธีการทางสารสนเทศภูมิศาสตร์: กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว", การประชุมทางวิชการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 3, 14 ธันวาคม 2018, พิษณุโลก ประเทศไทย
2015 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, exผศ.ดร.สุธรรม ปทุมสวัสดิ์, exดร.ธีริน วาณิชเสรี, exดร.สุเทพ จันทร์เขียว, exนายสมปอง นิลพันธ์, exนายสมโภช พิศาภาคย์, exนายสุริยา เปรมสมัย, "การศึกษาศักยภาพของพื้นที่ดินเสื่อมโทรมในการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า", สัมมนา"วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน", 14 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=580053]