Person Image

  Education

  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2545
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(สังคมศาสตร์สุขภาพ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2554

  แนวโน้มผลงานของอภิรดี

  Journal

  บทความของอภิรดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ และในภาควิชาอนามัยชุมชน

  บทความแต่ละ Quartile ของอภิรดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ และในภาควิชาอนามัยชุมชน

  บทความแต่ละ TCI Group ของอภิรดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ และในภาควิชาอนามัยชุมชน

  Publish Year International Journal 1
  2021 inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, "The Application of Intervention Mapping in Developing a Parental Behavior Modification Program for Pesticide Exposure Prevention Among Children in Agricultural Areas for a Sub-District Health Promotion Hospital, Thailand", International Journal of Environmental and Rural Development, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 1-6
  Publish Year National Journal 4
  2022 exนายศุภกิจ ศรีสำราญ, inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, "พฤติกรรมและปัจจัยเชิงสาเหตุในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชน", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 46-59
  2020 inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, "พฤติกรรมและปัจจัยเชิงสาเหตุของผู้ปกครองในการป้องกันการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในเด็กที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม", วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 71-81
  2020 exกิตติยารัตน์ ชื่นใจ, exคุณระยา ไชยริบูรณ, exเฉลิมเกียรติ ศรีสุนนท, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, inนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, exประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ, "ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", สุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 39-52
  2018 inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, exนางนิรันตา ศรีบุญทิพย์, inนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, "ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในประชาชนพื้นที่ชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา : การวิจัยเชิงคุณภาพ", วารสารราชภัฎเพชรบูรณ์สาร, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 46-55

  Conference

  การนำเสนอบทความของอภิรดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ และในภาควิชาอนามัยชุมชน

  Publish Year International Conference 1
  2013 inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, "ความเครียดและปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", 9th international Conference on Humanities and Social Sciences 2013, 14 - 15 พฤศจิกายน 2013, ขอนแกำ่น ขอนแก่น ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 2
  2018 inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนี คำมูลคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, exวิไล ชูเกียรติศิริ, exอุดมศักดิ์ อุดมดี, exอุมาภรณ์ ชัยวัฒนอุดร, exพรนิพา ภูนาเพชร, "ประสิทธิผลของสื่อแผ่นพับเรื่อง “โรคตับอักเสบ” ต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคตับอักเสบของประชาชน", การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1, 17 - 19 พฤษภาคม 2018, อำเภอพังโคน สกลนคร ประเทศไทย
  2016 inนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, inนายอนาวิน ภัทรภาคินวรกุล, "การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรีวัยทอง อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ , 26 - 27 พฤศจิกายน 2016, เมืองสกลคร สกลนคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570070]