Journal

Article
ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในประชาชนพื้นที่ชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา : การวิจัยเชิงคุณภาพ
Journal
วารสารราชภัฎเพชรบูรณ์สาร (ISSN: 08598185)
Volume
20
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2018
Page
46-55
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-