แนวโน้มผลงานของทัศนีย์

Journal

บทความของทัศนีย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และในกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Publish Year National Journal 1
2018 inนายสกล ฉายศรี, inนายชัยรัตน์ คำหา, inนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, inนายรัชชานนท์ ผงทอง, inนางสาวทัศนีย์ ไตรยนาม, exอำพล เหล่ามาลา, exวีะพงษ์ เหล่าลาภะ, exพชรดา ฉายศรี, exโอภาษ บุญเส็ง, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบผลผลิตมันสาปะหลัง พันธุ์เคยู-สกลนคร ในสภาพพื้นที่แปลงเกษตรกร", วิทยาศาสตร์เกษตร(Agricultural Sci. J.), ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 177-180

Conference

การนำเสนอบทความของทัศนีย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และในกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Publish Year International Conference 1
2017 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, inนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, "Indigo Dye Wastewater Treatment by Fenton Oxidation", 19th International Conference on Water Pollution and Solutions, 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2017, barcelona ราชอาณาจักรสเปน
Publish Year National Conference 4
2016 inนายชัยรัตน์ คำหา, inนายรัชชานนท์ ผงทอง, inนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, inนางสาวทัศนีย์ ไตรยนาม, inนายสกล ฉายศรี, exอำพล เหล่ามาลา, exวีระพงษ์ เหล่าลาภะ, "มันสำปะหลัง “พันธุ์เคยู - สกลนคร”", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2016 inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, inนายชัยรัตน์ คำหา, inนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ, inนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, "การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.)ที่ปลูกบนชุดดินโพนพิสัย", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2015 inนายชัยรัตน์ คำหา, inนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, inนายรัชชานนท์ ผงทอง, exทัศนีย์ ไตรยนาม, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "การทดสอบผลผลิต และคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังสายพันธุ์ก้าวหน้าในพื้นที่จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3 "วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง", 27 พฤศจิกายน 2015, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2014 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ, inนางสาวรัตติยาภรณ์ บุญทวีไพศาล, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, inนางปณิดา อัครทวีทอง, inนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, exนางสาวหทัยรัตน์ ศรีสร้อย, inนายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, "ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3เต่างอย จังหวัดสกลนคร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560134]

แสดงความคิดเห็น

(0)