Conference

Article
Indigo Dye Wastewater Treatment by Fenton Oxidation
Conference
19th International Conference on Water Pollution and Solutions
Class
นานาชาติ
Date
26 - 27 กุมภาพันธ์ 2017
Location
barcelona ราชอาณาจักรสเปน
DOI
"_"
Related Link
-

Author

Output From Project

การบำบัดน้ำเสียสีย้อมผ้าครามด้วยกระบวนการเฟนตัน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสาธารณสุข มก. ฉกส. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบำบัดน้ำเสีย,6 มี.ค. 2017 - 30 มี.ค. 2017