แนวโน้มผลงานของศักดิ์ดา

Journal

บทความของศักดิ์ดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

บทความแต่ละ Quartile ของศักดิ์ดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

บทความแต่ละ TCI Group ของศักดิ์ดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

Publish Year International Journal 4
2015 exS. Thuankaewsing , inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exK. Piewthongngam , exS. Pathumnakul , "Harvest scheduling algorithm to equalize supplier benefits: A case study from the Thai sugar cane industry", Computers and Electronics in Agriculture, ปีที่ 110, ฉบับที่ -, มกราคม 2015, หน้า 42-55
2013 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exอ.ศุภชัย ปทุมนากุล, "Determination of the locations and capacities of sugar cane loading stations in Thailand", Computers & Industrial Engineering, ปีที่ 66, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2013, หน้า 663-674
2009 exPathumnakul, S, exPiewthongngam, K, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "Integrating a shrimp-growth function, farming skills information, and a supply allocation algorithm to manage the shrimp supply chain", COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE, ปีที่ 66, ฉบับที่ 1, เมษายน 2009, หน้า 93-105
2007 exPathumnakul, Supachai, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exPiewthongngam, Kullapapruk, "Procurement decisions regarding shrimp supplies for Thai shrimp processors", Aquacultural Engineering, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2007, หน้า 215-221
Publish Year National Journal 2
2023 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exขัตติยา ภาวงค์, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การหารอบเวลาสั่งซื้อที่เหมาะสมสำหรับสินค้าหลายผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาร้านค้าวรัญญา", วารสารเทคโนโลยีและวิศวกรรมก้าวหน้า, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 70-77
2021 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exอธิวัฒน์ ธันย์วัชรมงคล, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิต กรณีศึกษาโรงงานประกอบรถยนต์", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปีที่ ุ6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 56-63

Conference

การนำเสนอบทความของศักดิ์ดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

Publish Year International Conference 3
2016 exPattanapong Praykaw, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exSupachai Pathumnakul, "TABU SEARCH HEURISTIC FOR FACILITY LAYOUT PROBLEM WITH ASILE STRUCTURE DESIGN", 4th IIAE International Conference on Industrial Application Engineering 2016, 26 มีนาคม - 30 สิงหาคม 2016, Beppu ญี่ปุ่น
2016 exNutthanan Issarapong, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exSupachai Pathumnakul, "Sugarcane Field Merging Problem to Minimize Harvester’s Logistics Cost", 4th IIAE International Conference on Industrial Application Engineering 2016, 26 มีนาคม - 30 สิงหาคม 2016, Beppu ญี่ปุ่น
2007 exรศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exผศ.ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม, "Purchasing Heuristic Algorithm for Minimizing Cost Related to By-size Inventory in Frozen Shrimp Industry", The IEEE international conference on industrial engineering and engineering management 2007, 2 - 5 ธันวาคม 2007, สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 28
2023 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exชลธิชา เย็นไธสง, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงหอยขม กรณีศึกษา ดวงดาวฟาร์ม", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 8, 24 - 26 พฤษภาคม 2023, ชลบุรี ประเทศไทย
2023 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exคนึงนิจ ไชยตะมาตย์, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าย้อมครามบ้านโนนเรือ", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 8, 24 - 26 พฤษภาคม 2023, ชลบุรี ประเทศไทย
2023 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exนรีรัตน์ ประคำ, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "แนวทางการปรับปรุงผังโรงงาน กรณีศึกษาโรงผลิตเครื่องปั้นดินเผา", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 8, 24 - 26 พฤษภาคม 2023, ชลบุรี ประเทศไทย
2023 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exสุวิษา วรฮาด, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "แนวทางการปรับปรุงผังโรงงาน กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปไม้ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 8, 24 - 26 พฤษภาคม 2023, ชลบุรี ประเทศไทย
2023 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exกาญจนา อุปปิด, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเตาอั้งโล่ กรณีศึกษาโรงปั้นเตาอั้งโล่ บ้านดงมะไฟ", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 8, 24 - 26 พฤษภาคม 2023, ชลบุรี ประเทศไทย
2023 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exขัตติยา ภาวงค์, "การหารอบเวลาสั่งซื้อที่เหมาะสมสำหรับสินค้าหลายผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาร้านค้าวรัญญา", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 8, 24 - 26 พฤษภาคม 2023, ชลบุรี ประเทศไทย
2022 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exบานเย็น แสงอืด, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา: โรงงานขนมจีนบ้านทวน", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 7, 6 - 8 กรกฎาคม 2022, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2022 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exวันวิสา คำรัง , inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การพัฒนาวิธีการวางแผนการผลิต : กรณีศึกษา บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องเขียน", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 7, 6 - 8 กรกฎาคม 2022, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2021 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exศิริพร ดำรงกุล, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การจัดเส้นทางการเดินรถที่เหมาะสม กรณีศึกษารถขนส่งสินค้าในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 6, 1 - 3 กันยายน 2021, อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม ประเทศไทย
2021 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exธัชกร อุ่นจิตร, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การจัดสมดุลสายการผลิตของผลิตภัณฑ์ฐานของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ กรณีศึกษา บริษัท ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 6, 1 - 3 กันยายน 2021, อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม ประเทศไทย
2020 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exอธิวัฒน์ ธันย์วัชรมงคล, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตสถานีงานทากาวกระจกหน้ารถยนต์ กรณีศึกษาโรงงานประกอบรถยนต์", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 5 , 3 - 4 กันยายน 2020, เมืองจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย
2020 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exสาวิตรี เปลี่ยนผึ้ง, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตขนมปัง", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 5, 3 - 4 กันยายน 2020, จันทบุรี ประเทศไทย
2020 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exสุธรีนุช ไวยพันธ์, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การลดของเสียจากปัญหาการชุบนิกเกิลไม่ติด กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดขอนแก่น", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 5, 3 - 4 กันยายน 2020, เมืองจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย
2020 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exน้ำผึ้ง ยินดี, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น สำหรับการตัดสินใจคัดเลือกผู้กู้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 5, 3 - 4 กันยายน 2020, เมืองจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย
2020 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exบุณยาพร พูดดี, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 5, 3 - 4 กันยายน 2020, เมืองจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย
2020 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exธีระวัฒน์ พุทธกัง, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การลดปัญหาของเสียจากเม็ดฝุ่นในกระบวนการพ่นสีกันชนท้ายรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องยนต์", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 5, 3 - 4 กันยายน 2020, เมืองจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย
2020 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exวรัญญา ฤทธิธรรม, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การประยุกต์ใช้หลักการควบคุมด้วยการมองเห็น โดยการจัดทำปฏิทินเฝ้าระวังวันหมดอายุยา กรณีศึกษาโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 5, 3 - 4 กันยายน 2020, เมืองจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย
2020 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exระพีพัฒน์ พิมพ์มีลาย, exอรสา แสนดี, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การปรับปรุงสมดุลสายการประกอบให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท ผลิตอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 5, 3 - 4 กันยายน 2020, เมืองจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย
2016 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exอ.กัญชลา สุดตาชาติ, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การวางแผนการผลิตและการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคการวิเคราะห์กิจกรรมร่วม: กรณีศึกษาโรงงานผลิตเบเกอรี่", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, inนายครรชิต เกื้อหนุน, อาจารย์, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การลดความสูญเสียของกระบวนการผลิตยางแท่งด้วยวิธีการติดตามสุขภาพเครื่องจักร", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, inนายประเสริฐศักดิ์ พรหมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การควบคุมน้ำหนักยางแท่ง: กรณีศึกษาโรงงานยางพารา", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การวางแผนกระจายจักรยานยนต์เพื่อให้มีโอกาสจำหน่ายสูงสุด", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exสุนทร บุญตา, inนางสาวศิริญญา โปร่งจิตร์, อาจารย์, inนางสาวกันทิมา มีแหยม, อาจารย์, "การจัดเส้นทางรถรับส่งพนักงานด้วยรูปแบบวิธีการทางคณิตศาสตร์", การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2559, 25 สิงหาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, inนางสาวเพ็ญศิริ สมพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกันทิมา มีแหยม, อาจารย์, inนายประเสริฐศักดิ์ พรหมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวางแผนรับจ้างเก็บเกี่ยวอ้อยของรถตัดเพื่อลดเวลาการทำงานให้มีค่าใช้จ่ายต่ำสุด", การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2559, 25 สิงหาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exศุภชัย ปทุมนากุล, "การจัดตารางการตัดแผ่นวัสดุสองมิติบนเครื่องจักรแบบขนาน", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13, 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exศุภชัย ปทุมนากุล, "ปัญหาการตัดวัสดุแบบสองมิติเพื่อลดเวลาสูญเปล่าในกระบวนการตัด", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13, 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การจัดตารางการผลิตของกลุ่มงานสำหรับเครื่องจักรแบบขนานที่มีประสิทธิภาพแตกต่างกันและมีเวลาเตรียมการโดยเวลาเสร็จสิ้นรวมต่ำสุด", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 18, 21 - 22 ตุลาคม 2009, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การจัดเส้นทางขนส่งสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้มีระยะทางต่ำสุดบนเงื่อนไขความแตกต่างของบรรจุภัณฑ์ของสินค้า", การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 28 - 30 ตุลาคม 2009, เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500069]