Conference

การจัดตารางการผลิตของกลุ่มงานสำหรับเครื่องจักรแบบขนานที่มีประสิทธิภาพแตกต่างกันและมีเวลาเตรียมการโดยเวลาเสร็จสิ้นรวมต่ำสุด
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 18
ชาติ
21 - 22 ตุลาคม 2009
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การจัดตารางผลิตของกลุ่มงานให้กับเครื่องจักรแบบขนานที่อิสระต่อกันและมีประสิทธิภาพต่างกันโดยเครื่องจักรแต่ละเครื่องมีเวลาเตรียมการและเวลาเสร็จสิ้นรวมต่ำสุด

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206321 ชื่อวิชา Operations Research for Engineers I,21 ต.ค. 2009 - 13 พ.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิจัยดำเนินงานเพื่อการจัดการ,8 ก.ย. 2009 - 27 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โปรแกรมเชิงเส้นแบบผ่อนคลายสำหรับการจัดตารางผลิตของกลุ่มงานให้กับเครื่องจักรแบบขนานที่อิสระต่อกันและป แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,3 พ.ย. 2008 - 2 พ.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :วิธีการเชิงละโมบสำหรับการจัดตารางผลิตของกลุ่มงานให้กับเครื่องจักรแบบขนานที่อิสระต่อกันและมีประสิทธิภ แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,4 พ.ย. 2008 - 3 พ.ย. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ การใช้ประโยชน์ :นำผลงานไปเสนอในงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2009,21 ต.ค. 2009 - 22 ต.ค. 2009