Journal

Article
Integrating a shrimp-growth function, farming skills information, and a supply allocation algorithm to manage the shrimp supply chain
Journal
COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE (ISSN: 01681699)
Volume
66
Issue
1
Year
เมษายน 2009
Page
93-105
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การจัดการสินค้าคงคลังของอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งให้มีค่าใช้จ่ายด้านคงคลังต่ำสุด ด้วยวิธีการวางแผนเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206441 ชื่อวิชา Production Planning & Control,30 ธ.ค. 2008 - 26 มี.ค. 2010
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Science Direct "Computers and Electronics in Agriculture" การใช้ประโยชน์ :ลงบทความเผยแพร่เพื่อให้เป็นพื้นฐานองค์ความรู้และต่อยอด,30 ธ.ค. 2008 - 13 พ.ย. 2010