Conference

การจัดเส้นทางขนส่งสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้มีระยะทางต่ำสุดบนเงื่อนไขความแตกต่างของบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 6
ชาติ
28 - 30 ตุลาคม 2009
เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การจัดเส้นทางขนส่งสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้มีระยะทางต่ำสุดบนเงื่อนไขความแตกต่างของบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206321 ชื่อวิชา Operations Research for Engineers I,30 ต.ค. 2009 - 26 มี.ค. 2010
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :นำผลงานเผยแพร่ในการประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ,28 ต.ค. 2009 - 30 ต.ค. 2009