Person Image

  Education

  • วน.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2512
  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2516
  • Ph.D.(Aguicultural Economic), U. of The Philippines at Los Banos, PHILIPPINES, 2521

  แนวโน้มผลงานของวุฒิพล

  Journal

  บทความของวุฒิพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการจัดการป่าไม้

  Publish Year International Journal 1
  2010 inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "Marketing Potential of Mai Taku (Anthocephalus chinensis) and Investment Feasibility of Forest Plantations", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 445-457
  Publish Year National Journal 15
  2013 exศศิธร อุทิศเชวงศักดิ์, inดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสำราญ จังหวัดสุรนทร์และจังหวัดศรีษะเกษ", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 55-63
  2013 exเพชรัตน์ จันทร์แก้ว, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์, "การประเมินมูลค่าด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยจังหวัดแพร่ และจังหวัดลำปาง", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 32, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - ธันวาคม 2013, หน้า 195-203
  2013 exหงษ์พิจารณ์ บัวไข, inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมในโครงการทับทิมสยาม 08 จังหวัดสระแก้ว", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry) 32 (2) : 36-47, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 36-47
  2013 exพรปวีณ์ กาสา, inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "บทบาทของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 48-57
  2013 exเศรษฐ์สัณห์ มณฑลเพชร, inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "การประเมินมูลค่าความเสียหายจากการทำลายป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารวนศาสตร์ 32 (3) : 22-32", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 22-32
  2013 exณัฐพล จรัสรัตนวงศ์, inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "ศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรของป่าชุมชนทาป่าเปาตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 32, ฉบับที่ พิเศษ, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 173-182
  2012 exพุทธพร รักชีวี, inดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่อาศัยอยู่รอบป่ากันชนของป่าสงวนแห่งชาติน้ำปุ๋ย แขวงไซยบุรี ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 36-44
  2012 exสมจิตรติยา ศรีสุวรรณ, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, inนายสมศักดิ์ สุขวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exโกมล แพรกทอง, "การวิเคราะห์ทางการเงินของการทำวนเกษตรในระดับครัวเรือนภายใต้เครือข่ายวนเกษตรภูพาน จังหวัดสกลนคร", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 55-64
  2012 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exศิรินภา ภูมิพฤกษ์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อมาตรการจำกัดเวลาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแกา่งกระจาน", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 84-91
  2010 inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "ศักยภาพด้านเศรษฐกิจสังคมของไม้ตะกู และโอกาสความเป็นไปได้ของการลงทุนปลูกสร้างสวนป่า", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 50-63
  2010 exกิตติศักดิ์ แก้ววารี, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง จังหวัดชัยนาท", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 66-75
  2010 exคำมน สุดตะกร, inดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "การจัดการและการใช้ประโยชน์ไม้ไผ่ธรรมชาติ: กรณีศึกษาพื้นที่ป่าสาธิต และต้นแบบของคณะป่าไม้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 26-32
  2009 exชาลิตา นามมะกุนา, inดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "การผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ในจังหวัดลำปาง", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2009, หน้า 39-47
  2008 exAmornrat Sasrisang, inดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Market strucure of pulp industry in Thailand", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 36-46
  2007 exชาญวาณิชย์, inดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "องค์ประกอบของพรรณไม้ในสวนสมรมและเศรษฐ-สังคมของราษฎรเจ้าของสวนสมรมที่อาศัยอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน และป่าปากทรง ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 46-56

  Conference

  การนำเสนอบทความของวุฒิพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการจัดการป่าไม้

  Publish Year International Conference 2
  2014 inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "The Assessment of Successful Community Forest Management of Thailand", XXIV IUFRO World Congress 2014 "Sustaining Forests, Sustaining People: The Role of Research", 5 - 11 ตุลาคม 2014, Salt Lake City ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
  2010 inดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, exออ พรานไชย, inดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "Economic Valuation for Sustainable Mangrove Ecosystem Managementin Thailand: A Case Study of the Ban Pred Nai Mangroves, Trat Province, Thailand", 23rd IUFRO World Congress, 23 - 28 สิงหาคม 2010, สาธารณรัฐเกาหลี
  Publish Year National Conference 1
  2010 exวิทพงศ์ ขำวิชา, inดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240238]