ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 2022

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (3 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (3 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ ปี 2022

Year:

<< 20222020 >>
Publish Year National Journal 2
2022 inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ซิ้มเจริญ, อาจารย์, inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ จันติยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์, อาจารย์, inนางรุจิราพร รามศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางณัฐฐิญา จิตรฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางขจรรัตน์ อุดมศรี(ตลับนาค), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.อุทัยวรรณ แสงเสถียร, inนางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล, "การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับหลักสูตรครู 4 ปี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2022, หน้า 879-897
2022 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุพรทิพย์ พูพะเนียด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนกวรรณ ใจรื่น, "การพัฒนาชุดการเรียนรู้สุขภาพออนไลน์ บนฐานแนวคิดความรอบรู้สุขภาพเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารวิจัยทางการศึกษา, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 299-311

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=58&SectionID=05]