Journal

การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับหลักสูตรครู 4 ปี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ISSN: 26976471)
5
3
879-897
กรกฎาคม - กันยายน 2022
ชาติ
-
-
-
-

Author