Person Image

  Education

  • ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ศษ.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 1)(การสอนคณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของชานนท์

  Policy

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหารของชานนท์ 3 ปีล่าสุด

  Year Policy 4
  2013 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตครู การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนานิสิตครูให้มีสมรรถนะในการประเมินการเรียนรู้,25 พ.ย. 2013 - 25 พ.ย. 2013
  2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) การใช้ประโยชน์ :สสวท.ใช้เป็นสารสนเทศในแง่จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเรียนรู้ที่ได้รับสำหรับพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูคณิตศาสตร์ของ สสวท ในโครงการอื่นๆ ต่อไป รวมถึงทำให้ทราบความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อโครงการ,1 ก.ย. 2010 - 30 ธ.ค. 2010
  2013 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สภาวิจัยแห่งชาติ,สภาการศึกษา การใช้ประโยชน์ :มอบรายงานให้กับสภาวิจัยแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ในการเผยแพร่ให้กับสถาบันผลิตครูได้ใช้ประโยชน์ มีการนำเสนอผลงาน ในที่ประชุมระดับชาติของสภาการศึกษา และได้รับรางวัลดีเด่นด้านนวัตกรรมการเรียนรู้,9 ธ.ค. 2013 - 9 ธ.ค. 2013
  2015 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 การใช้ประโยชน์ :การนำรูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาตร์ไปใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนงานการพัฒนาครูของสำนักงานเขตพื้นที่,16 พ.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2015