Journal

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์โดยหลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 2 กรุงเทพมหานคร: จากผลการวิจัย...สู่ชั้นเรียน
วารสารคณิตศาสตร์ (ISSN: 08584788)
56
632-634
39-48
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2011
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาผลการใช้หลักสูตรอบรมครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่ สสวท. พัฒนาร่วมกับ ORIGO Education Thailand (ระยะที่ 1)

Outcome

  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) การใช้ประโยชน์ :สสวท.ใช้เป็นสารสนเทศในแง่จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเรียนรู้ที่ได้รับสำหรับพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูคณิตศาสตร์ของ สสวท ในโครงการอื่นๆ ต่อไป รวมถึงทำให้ทราบความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อโครงการ,1 ก.ย. 2010 - 30 ธ.ค. 2010