Journal

Article
รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
Journal
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
Volume
29
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2014
Page
112-128
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการทำวิจัยในชั้นเรียน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ฯ แหล่งทุน :คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,16 พ.ค. 2013 - 26 ก.พ. 2014
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 การใช้ประโยชน์ :การนำรูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาตร์ไปใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนงานการพัฒนาครูของสำนักงานเขตพื้นที่,16 พ.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2015