แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุดาวรรณ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสุดาวรรณ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 110
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424498 ชื่อวิชา Special Problems,3 มิ.ย. 2013 - 30 เม.ย. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424498 ชื่อวิชา Special Problems,3 มิ.ย. 2013 - 30 เม.ย. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423498 ชื่อวิชา Special Problems,3 มิ.ย. 2013 - 30 เม.ย. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423498 ชื่อวิชา Special Problems,3 มิ.ย. 2013 - 30 เม.ย. 2014
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พิษวิทยาเฉียบพลัน กึ่งเรื้อรัง และเรื้อรังของน้ำดีจระเข้แห้ง แหล่งทุน :ทุนวิจัย มก. ภาครัฐ ร่วมเอกชน,31 ต.ค. 2012 - 31 ต.ค. 2014
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พิษวิทยาเฉียบพลัน กึ่งเรื้อรัง และเรื้อรังของน้ำดีจระเข้แห้ง แหล่งทุน :ทุนวิจัย มก. ภาครัฐ ร่วมเอกชน,31 ต.ค. 2012 - 31 ต.ค. 2014
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการเจาะเก็บเลือดจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิต แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ,2 ม.ค. 2012 - 31 พ.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการเจาะเก็บเลือดจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิต แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ,2 ม.ค. 2012 - 31 พ.ค. 2013
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 034341 ชื่อวิชา Biotechnology in Cell & Tissue Culture,9 ส.ค. 2006 - 20 ก.ย. 2006
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034441 ชื่อวิชา Laboratory in Animal Cell Culture,23 พ.ย. 2012 - 1 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034341 ชื่อวิชา Biotechnology in Cell & Tissue Culture,15 ส.ค. 2012 - 26 ก.ย. 2012
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้เซลล์เพาะเลี้ยงของแมลงเพื่องานวิจัยด้านเท,24 พ.ค. 2006 - 2 มิ.ย. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 004574 ชื่อวิชา Insect Pathology,8 ส.ค. 2006 - 15 ส.ค. 2006
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034441 ชื่อวิชา Laboratory in Animal Cell Culture,23 พ.ย. 2012 - 1 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034341 ชื่อวิชา Biotechnology in Cell & Tissue Culture,15 ส.ค. 2012 - 26 ก.ย. 2012
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้เซลล์เพาะเลี้ยงของแมลงเพื่องานวิจัยด้านเท,24 พ.ค. 2006 - 2 มิ.ย. 2006
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 004574 ชื่อวิชา Insect Pathology,5 ส.ค. 2008 - 19 ส.ค. 2008
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคนิคด้านชีวโมเลกุลเพื่อการศึกษาและวิจัยความหลากหลายของจุลินทรีย์,16 พ.ค. 2006 - 23 พ.ค. 2007
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชา 09-045-704 วิธีการระดับโมเลกุลสำหรับการควบคุมโดยชีววิธี ,29 ก.พ. 2012 - 29 ก.พ. 2012
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 004574 ชื่อวิชา Insect Pathology,5 ส.ค. 2008 - 19 ส.ค. 2008
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชา 09-045-704 วิธีการระดับโมเลกุลสำหรับการควบคุมโดยชีววิธี ,29 ก.พ. 2012 - 29 ก.พ. 2012
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 004574 ชื่อวิชา Insect Pathology,5 ส.ค. 2008 - 19 ส.ค. 2008
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02736541 ชื่อวิชา Molecular Biology,16 ก.พ. 2012 - 23 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชา 09-045-704 วิธีการระดับโมเลกุลสำหรับการควบคุมโดยชีววิธี ,29 ก.พ. 2012 - 29 ก.พ. 2012
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 034341 ชื่อวิชา Biotechnology in Cell & Tissue Culture,6 ส.ค. 2008 - 17 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 004574 ชื่อวิชา Insect Pathology,5 ส.ค. 2008 - 19 ส.ค. 2008
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034341 ชื่อวิชา Biotechnology in Cell & Tissue Culture,14 ส.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชา 09-045-704 วิธีการระดับโมเลกุลสำหรับการควบคุมโดยชีววิธี ,29 ก.พ. 2012 - 29 ก.พ. 2012
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคนิคด้านชีวโมเลกุลเพื่อการศึกษาและวิจัยความหลากหลายของจุลินทรีย์,2 พ.ค. 2006 - 4 พ.ค. 2006
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034341 ชื่อวิชา Biotechnology in Cell & Tissue Culture,14 ส.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 034322 ชื่อวิชา Microbial Biotechnology for Agriculture,6 ม.ค. 2009 - 8 ม.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424498 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004574 ชื่อวิชา Insect Pathology,30 ก.ค. 2010 - 10 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034341 ชื่อวิชา Biotechnology in Cell & Tissue Culture,11 ส.ค. 2010 - 22 ก.ย. 2010
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034441 ชื่อวิชา Laboratory in Animal Cell Culture,23 พ.ย. 2012 - 1 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034341 ชื่อวิชา Biotechnology in Cell & Tissue Culture,15 ส.ค. 2012 - 26 ก.ย. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034341 ชื่อวิชา Biotechnology in Cell & Tissue Culture,11 ส.ค. 2010 - 22 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004574 ชื่อวิชา Insect Pathology,30 ก.ค. 2010 - 10 ก.ย. 2010
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034441 ชื่อวิชา Laboratory in Animal Cell Culture,23 พ.ย. 2012 - 1 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034341 ชื่อวิชา Biotechnology in Cell & Tissue Culture,15 ส.ค. 2012 - 26 ก.ย. 2012
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01406672 ชื่อวิชา Advanced Cell Culture,6 ก.พ. 2013 - 28 ก.พ. 2013
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004574 ชื่อวิชา Insect Pathology,30 ก.ค. 2010 - 10 ก.ย. 2010
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004574 ชื่อวิชา Insect Pathology,19 ก.ค. 2011 - 26 ก.ค. 2011
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034441 ชื่อวิชา Laboratory in Animal Cell Culture,23 พ.ย. 2012 - 1 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034341 ชื่อวิชา Biotechnology in Cell & Tissue Culture,15 ส.ค. 2012 - 26 ก.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชา ว 30705 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์,25 พ.ย. 2011 - 16 มี.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชา 09-045-704 วิธีการระดับโมเลกุลสำหรับการควบคุมโดยชีววิธี ,29 ก.พ. 2012 - 29 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004574 ชื่อวิชา Insect Pathology,19 ก.ค. 2011 - 26 ก.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034341 ชื่อวิชา Biotechnology in Cell & Tissue Culture,10 ส.ค. 2011 - 23 ก.ย. 2011
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชา 09-045-704 วิธีการระดับโมเลกุลสำหรับการควบคุมโดยชีววิธี ,29 ก.พ. 2012 - 29 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004574 ชื่อวิชา Insect Pathology,19 ก.ค. 2011 - 26 ก.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034341 ชื่อวิชา Biotechnology in Cell & Tissue Culture,10 ส.ค. 2011 - 23 ก.ย. 2011
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034441 ชื่อวิชา Laboratory in Animal Cell Culture,23 พ.ย. 2012 - 1 มี.ค. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004574 ชื่อวิชา Insect Pathology,19 ก.ค. 2011 - 26 ก.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034341 ชื่อวิชา Biotechnology in Cell & Tissue Culture,10 ส.ค. 2011 - 23 ก.ย. 2011
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชา 09-045-704 วิธีการระดับโมเลกุลสำหรับการควบคุมโดยชีววิธี ,29 ก.พ. 2012 - 29 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034441 ชื่อวิชา Laboratory in Animal Cell Culture,23 พ.ย. 2012 - 1 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034341 ชื่อวิชา Biotechnology in Cell & Tissue Culture,15 ส.ค. 2012 - 26 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034441 ชื่อวิชา Laboratory in Animal Cell Culture,23 พ.ย. 2012 - 1 มี.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01406672 ชื่อวิชา Advanced Cell Culture,6 ก.พ. 2013 - 28 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชา 09-045-704 วิธีการระดับโมเลกุลสำหรับการควบคุมโดยชีววิธี ,18 ก.พ. 2013 - 18 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชาทช. 306 ไวรัสวิทยา ,28 ก.พ. 2013 - 28 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชาทช.426 การควบคุมโดยชีววิธี ,28 ก.พ. 2013 - 28 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034441 ชื่อวิชา Laboratory in Animal Cell Culture,23 พ.ย. 2012 - 1 มี.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01406672 ชื่อวิชา Advanced Cell Culture,6 ก.พ. 2013 - 28 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชา 09-045-704 วิธีการระดับโมเลกุลสำหรับการควบคุมโดยชีววิธี,18 ก.พ. 2013 - 18 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชาทช. 306 ไวรัสวิทยา,28 ก.พ. 2013 - 28 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชาทช.426 การควบคุมโดยชีววิธี ,28 ก.พ. 2013 - 28 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชา09-045-704 วิธีการระดับโมเลกุลสำหรับการควบคุมโดยชีววิธี ,18 ก.พ. 2013 - 18 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชาทช. 306 ไวรัสวิทยา ,28 ก.พ. 2013 - 28 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชาทช.426 การควบคุมโดยชีววิธี ,28 ก.พ. 2013 - 28 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชา09-045-704 วิธีการระดับโมเลกุลสำหรับการควบคุมโดยชีววิธี ,18 ก.พ. 2013 - 18 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชาทช. 306 ไวรัสวิทยา ,28 ก.พ. 2013 - 28 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชาทช.426 การควบคุมโดยชีววิธี ,28 ก.พ. 2013 - 28 ก.พ. 2013
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424584 ชื่อวิชา Molecular Ecology,12 ม.ค. 2015 - 18 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423417 ชื่อวิชา Animal Cell Growth,5 ม.ค. 2015 - 13 พ.ค. 2016
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424498 ชื่อวิชา Special Problems,1 ต.ค. 2012 - 1 เม.ย. 2013
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034441 ชื่อวิชา Laboratory in Animal Cell Culture,12 ม.ค. 2015 - 6 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004574 ชื่อวิชา Insect Pathology,1 ต.ค. 2015 - 1 ต.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของเชื้อกรานูโลไวรัสต่อการเข้าทำลายหนอนกระทู้ผักของเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 เม.ย. 2014 - 30 เม.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034341 ชื่อวิชา Biotechnology in Cell & Tissue Culture,30 ก.ย. 2016 - 29 พ.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การทำให้เกิดโรคของเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสหนอนกระทู้ผักต่อหนอนกระทู้หอม แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 004574 ชื่อวิชา Insect Pathology,5 ส.ค. 2008 - 19 ส.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 034341 ชื่อวิชา Biotechnology in Cell & Tissue Culture,6 ส.ค. 2008 - 11 ก.ย. 2008
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชา 09-045-704 วิธีการระดับโมเลกุลสำหรับการควบคุมโดยชีววิธี ,29 ก.พ. 2012 - 29 ก.พ. 2012
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 004574 ชื่อวิชา Insect Pathology,8 ส.ค. 2006 - 15 ส.ค. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 508331 ชื่อวิชา Veterinary Virology,7 ส.ค. 2006 - 7 ส.ค. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 034341 ชื่อวิชา Biotechnology in Cell & Tissue Culture,9 ส.ค. 2006 - 20 ก.ย. 2006
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02736541 ชื่อวิชา Molecular Biology,16 ก.พ. 2012 - 23 ก.พ. 2012
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้เซลล์เพาะเลี้ยงของแมลงเพื่องานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ,31 พ.ค. 2006 - 2 มิ.ย. 2006
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 004574 ชื่อวิชา Insect Pathology,5 ส.ค. 2008 - 19 ส.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคนิคด้านชีวโมเลกุลเพื่อการศึกษาและวิจัยความหลากหลายของจุลินทรีย์,16 พ.ค. 2007 - 23 พ.ค. 2007
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 034341 ชื่อวิชา Biotechnology in Cell & Tissue Culture,6 ส.ค. 2008 - 11 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 004574 ชื่อวิชา Insect Pathology,5 ส.ค. 2008 - 19 ส.ค. 2008
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034441 ชื่อวิชา Laboratory in Animal Cell Culture,23 พ.ย. 2012 - 1 มี.ค. 2013
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 034341 ชื่อวิชา Biotechnology in Cell & Tissue Culture,8 ส.ค. 2007 - 19 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 034341 ชื่อวิชา Biotechnology in Cell & Tissue Culture,6 ส.ค. 2008 - 17 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 004574 ชื่อวิชา Insect Pathology,5 ส.ค. 2008 - 19 ส.ค. 2008
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02736541 ชื่อวิชา Molecular Biology,16 ก.พ. 2012 - 23 ก.พ. 2012
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้เซลล์เพาะเลี้ยงของแมลงเพื่องานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ,24 พ.ค. 2006 - 2 มิ.ย. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคนิคด้านชีวโมเลกุลเพื่อการศึกษาและวิจัยความหลากหลายของจุลินทรีย์,2 พ.ค. 2006 - 4 พ.ค. 2006
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034341 ชื่อวิชา Biotechnology in Cell & Tissue Culture,14 ส.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004574 ชื่อวิชา Insect Pathology,30 ก.ค. 2010 - 10 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034341 ชื่อวิชา Biotechnology in Cell & Tissue Culture,11 ส.ค. 2010 - 22 ก.ย. 2010
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02736541 ชื่อวิชา Molecular Biology,16 ก.พ. 2012 - 23 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชา 09-045-704 วิธีการระดับโมเลกุลสำหรับการควบคุมโดยชีววิธี ,29 ก.พ. 2012 - 29 ก.พ. 2012
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01406699 ชื่อวิชา Thesis,31 มี.ค. 2009 - 31 ต.ค. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ฤทธิ์การลดระดับน้ำตาลในเลือดหนูแรทที่บริโภคผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้งสูตรต่างๆ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2553,2 เม.ย. 2010 - 31 มี.ค. 2011
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004574 ชื่อวิชา Insect Pathology,1 ต.ค. 2015 - 1 ต.ค. 2015
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การทำให้เกิดโรคของเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสหนอนกระทู้ผักต่อหนอนกระทู้หอม แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของสุดาวรรณ 3 ปีล่าสุด

Year Public 5
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :รายการทีวีดาวเทียมเอเชียอัพเดท การใช้ประโยชน์ :การนำเสนอสาธิตการเจาะเก็บเลือดจระเข้,5 ม.ค. 2013 - 3 ม.ค. 2015
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :รายการทีวีดาวเทียมเอเชียอัพเดท การใช้ประโยชน์ :การนำเสนอสาธิตการเจาะเก็บเลือดจระเข้,5 ม.ค. 2013 - 3 ม.ค. 2015
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานบริการวิชาการ การใช้ประโยชน์ :ให้ความรู้แก่สาธารณชน เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,30 พ.ย. 2014 - 7 ธ.ค. 2014
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานบริการวิชาการ การใช้ประโยชน์ :ให้ความรู้แก่สาธารณชน เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,30 พ.ย. 2014 - 7 ธ.ค. 2014
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แคปซูลของ หจก. วานิไทย การใช้ประโยชน์ :การให้ข้อมูล แนะนำการบริโภคแก่กลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แคปซูลของ หจก. วานิไทย,1 ต.ค. 2008 - 15 ต.ค. 2010

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของสุดาวรรณ 3 ปีล่าสุด

Year Commercial 15
2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย การใช้ประโยชน์ :มก. อนุญาตให้ใช้สิทธิ และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "เลือดจระเข้แคปซูล",30 ต.ค. 2008 - 15 มี.ค. 2026
2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย การใช้ประโยชน์ :มก. อนุญาตให้ใช้สิทธิ และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "เลือดจระเข้แคปซูล",30 ต.ค. 2008 - 15 มี.ค. 2026
2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หจก วานิไทย การใช้ประโยชน์ :เลือดจระเข้แคปซูล,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย การใช้ประโยชน์ :ชื่อผลิตภัณฑ์ เลือดจระเข้แห้ง ชนิดแคปซูล ,4 ก.ย. 2009 - 3 ก.ย. 2015
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย การใช้ประโยชน์ :ชื่อผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้ง ชนิดแคปซูล,4 ก.ย. 2009 - 3 ก.ย. 2015
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย การใช้ประโยชน์ :ชื่อผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้ง ชนิดแคปซูล,4 ก.ย. 2009 - 3 ก.ย. 2015
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัดวานิไทย การใช้ประโยชน์ :ชื่อผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้ง ชนิดแคปซูล,4 ก.ย. 2009 - 3 ก.ย. 2015
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัดวานิไทย การใช้ประโยชน์ :ชื่อผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้ง ชนิดแคปซูล ,4 ก.ย. 2009 - 3 ก.ย. 2015
2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทไทยครอคโคไดล์ (อินเตอร์ชั่นแนล) จำกัด การใช้ประโยชน์ :กรรมวิธีการผลิตน้ำดีจระเข้แห้ง และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้,9 เม.ย. 2013 - 9 เม.ย. 2018
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัดวานิไทย การใช้ประโยชน์ :ชื่อผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้ง ชนิดแคปซูล ,4 ก.ย. 2009 - 3 ก.ย. 2015
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัดวานิไทย การใช้ประโยชน์ :ชื่อผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้ง ชนิดแคปซูล 4/9/2009-3/9/2015,4 ก.ย. 2009 - 3 ก.ย. 2015
2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย การใช้ประโยชน์ :มก. อนุญาตให้ใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ "เลือดจระเข้แคปซูล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร",30 ต.ค. 2008 - 30 ต.ค. 2026
2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย การใช้ประโยชน์ :มก. อนุญาตให้ใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ "เลือดจระเข้แคปซูล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร" ,30 ต.ค. 2008 - 30 ต.ค. 2026
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย การใช้ประโยชน์ :การขอใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับรองจากบผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แคปซูล มีการนำผลงานวิจัยไปอ้างอิงประกอบเพื่อการรับรองจาก อย.,1 ส.ค. 2009 - 31 ต.ค. 2009
2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย การใช้ประโยชน์ :มก. อนุญาตให้ใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ "เลือดจระเข้แคปซูล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร",30 ต.ค. 2008 - 30 ต.ค. 2026