Conference

Development of microsatellite markers from Siamese crocodile (Crocodylus siamensis)
The 34th Congress on Science and Technology of Thailand
ชาติ
31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การคัดเลือกสายพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่เพื่อการส่งออก โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคนิคด้านชีวโมเลกุลเพื่อการศึกษาและวิจัยความหลากหลายของจุลินทรีย์,2 พ.ค. 2006 - 4 พ.ค. 2006