การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาปฐพีวิทยา ปี 2007

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

3

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาปฐพีวิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 13
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 028472 ชื่อวิชา Soil & Water Conservation,6 ส.ค. 2007 - 6 ส.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 403559 ชื่อวิชา Green Chemistry,1 ต.ค. 2007 - 31 ต.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 028472 ชื่อวิชา Soil & Water Conservation,23 ก.ค. 2007 - 23 ก.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002498 ชื่อวิชา Special Problems,10 มี.ค. 2007 - 11 มี.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,4 มิ.ย. 2007 - 24 ก.ย. 2010
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 028472 ชื่อวิชา Soil & Water Conservation,22 ส.ค. 2007 - 22 ส.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009699 ชื่อวิชา Thesis,18 ก.ย. 2007 - 29 ก.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421311 ชื่อวิชา Nuclear Science,1 มิ.ย. 2007 - 30 ก.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 009597 ชื่อวิชา Seminar,9 มี.ค. 2007 - 9 มี.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 028472 ชื่อวิชา Soil & Water Conservation,22 ส.ค. 2007 - 22 ส.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 028472 ชื่อวิชา Soil & Water Conservation,6 ส.ค. 2007 - 8 ส.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421311 ชื่อวิชา Nuclear Science,1 มิ.ย. 2007 - 30 ก.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคัดเลือกสายพันธุื์ุ์ถั่วเหลืองที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูง แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2009

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 4
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4 การใช้ประโยชน์ :เสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4 ,6 ธ.ค. 2007 - 6 ธ.ค. 2007
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :เสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในการประชุมวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 3 ,6 ธ.ค. 2007 - 6 ธ.ค. 2007
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ม.เกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เสนอผลงานวิจัยในนิทรรศการ บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 26ม.ค.-3ก.พ.2550,26 ม.ค. 2007 - 3 ก.พ. 2007
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :เสนอผลงานภาคบรรยายการประชุมวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4 ,6 ธ.ค. 2007 - 6 ธ.ค. 2007

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>