การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาปฐพีวิทยา ปี 2006

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาปฐพีวิทยา

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2006 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :World Fertilizer Congress การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ผลงานในรูปแบบโปสเตอร์,22 ม.ค. 2006 - 27 ม.ค. 2006
2006 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :เสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายการประชุมวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 2,6 ธ.ค. 2006 - 6 ธ.ค. 2006
2006 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :เสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่3,6 ธ.ค. 2006 - 7 ธ.ค. 2006

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>