Journal

Article
ผลของการปลดปล่อยไนโตรเจนจากมูลโคขุนและมูลโคเลี้ยงปล่อยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง
Journal
วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ISSN: 16859316)
Volume
5
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2007
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 028472 ชื่อวิชา Soil & Water Conservation,22 ส.ค. 2007 - 22 ส.ค. 2007
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :เสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่3,6 ธ.ค. 2006 - 7 ธ.ค. 2006
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ม.เกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เสนอผลงานวิจัยในนิทรรศการ บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 26ม.ค.-3ก.พ.2550,26 ม.ค. 2007 - 3 ก.พ. 2007