Conference

การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารฟอร์โบลเอสเทอร์ในระหว่างการหมักปุ๋ยจากกากเมล็ดสบู่ดำ
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-