การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาปฐพีวิทยา ปี 2014

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

4

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาปฐพีวิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02028443 ชื่อวิชา Soils of Thailand,25 ส.ค. 2014 - 29 ส.ค. 2014

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>