Journal

ผลของการใส่มูลสัตว์ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์สุวรรณ 4452
วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ISSN: 16859316)
5
พิเศษ
9-16
ธันวาคม 2007
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001597 ชื่อวิชา Seminar,7 มี.ค. 2008 - 7 มี.ค. 2008
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :เสนอผลงานภาคบรรยายการประชุมวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4 ,6 ธ.ค. 2007 - 6 ธ.ค. 2007