การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาปฐพีวิทยา ปี 2011

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

1

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาปฐพีวิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026498 ชื่อวิชา Special Problems,14 พ.ย. 2011 - 23 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02741596 ชื่อวิชา Selected Topics in Envi. Science & Technology,11 ก.พ. 2011 - 11 ก.พ. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02028497 ชื่อวิชา Seminar,12 มี.ค. 2011 - 14 มี.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003555 ชื่อวิชา Crop Physiology under Environmental Stress,21 ธ.ค. 2011 - 28 ธ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007552 ชื่อวิชา Physio.of Horticultural Plants Under Stress,6 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007552 ชื่อวิชา Physio.of Horticultural Plants Under Stress,6 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Thai Society of Higher Education Institutes on Environment การใช้ประโยชน์ :เสนอผลงานภาคโปสเตอร์,22 มี.ค. 2011 - 25 มี.ค. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :เสนอผลงานภาคบรรยายในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,9 ธ.ค. 2011 - 9 ธ.ค. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Thai Society of Higher Education Institutes on Environment การใช้ประโยชน์ :เสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์,22 มี.ค. 2011 - 25 มี.ค. 2011

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>