การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาปฐพีวิทยา ปี 2010

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

33

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

2

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาปฐพีวิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 9
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009521 ชื่อวิชา Advanced Soil Fertility,4 ม.ค. 2010 - 18 ม.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02050543 ชื่อวิชา N&S Land Use of Tropical Soil Resources,1 พ.ย. 2010 - 21 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02050543 ชื่อวิชา N&S Land Use of Tropical Soil Resources,4 ต.ค. 2010 - 21 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009521 ชื่อวิชา Advanced Soil Fertility,8 ก.พ. 2010 - 22 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01005476 ชื่อวิชา Agri. Logistics & Supply Chain Management,4 ส.ค. 2010 - 22 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาบัญชีรายการและฐานข้อมูลต้นทุนของกระบวนการปลูกกระถินยักษ์ แหล่งทุน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร ร่วมกับ บริษัท สหโคเจน จำกัด (มหาชน),4 ส.ค. 2010 - 29 ก.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02028472 ชื่อวิชา Soil & Water Conservation,1 พ.ย. 2010 - 22 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02028497 ชื่อวิชา Seminar,13 มี.ค. 2010 - 15 มี.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009521 ชื่อวิชา Advanced Soil Fertility,8 ก.พ. 2010 - 22 ก.พ. 2010

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>