Conference

Article
ผลของระบบการจัดการธาตุอาหารพืชด้วยวัสดุธรรมชาติต่อการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน
Conference
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7
Class
ชาติ
Date
7 - 8 ธันวาคม 2010
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การจัดการปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยมูลโคเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีเพื่อผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในชุดดินกำแพงแสน

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :นำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายในการประชุมวิชาการ,7 ธ.ค. 2010 - 8 ธ.ค. 2010