Conference

Article
ผลของวัสดุปรับปรุงดินบางชนิดต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินบางประการและผลผลิตผักกาดหอมห่อในระบบเกษตรที่สูง
Conference
การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
Class
ชาติ
Date
23 - 24 เมษายน 2009
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-