วิทยาเขตศรีราชา

117

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

76

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

94

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

3

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

adaptive controladsorptionaluminateantioxidantartificial bee colonyArtificial Bee Colony (ABC)Artificial intelligencebiodieselBitrate scalabilityCFDChitosanClassificationcoastal engineeringCoastal Erosioncoastal managementcoastal protectioncombustionCommunication strategiesCorporate GovernanceCritical clearing timeData Miningdeep learningdieseldiesel enginediethanolaminedual fuelDyeelectrospinningEnergy dispersive spectroscopyEnergy dispersive X-ray fluorescenceengineEngine vibrationEthanolFACTS devicesFast Fourier transformFinite elementFourier transform infra red (FTIR) spectroscopyFourier transform infrared spectroscopyFourier transform infrared spectroscopy (FT-IR)Fujisaki’s ModelFundamental Frequencyfundamental frequency contourfundamental frequency contoursHeat exchangerHeat transferHuman Resource ManagementhydrogenImage Processing Interfragmentary StrainIoTlightning performanceMarine Renewable EnergyMulti-Pulse based Code Excited Linear Predictive (MP-CELP)optimizationphotocatalytic degradationPoly(vinyl alcohol)Power System Power system stabilitySimulationSingle machine infinite bus (SMIB)SMESolar air heatersol-gel auto combustionspeech analysisspeech codingspeech compressionspeech synthesisspinelThai dialectsThai speechThermal performancetransesterificationTransient stabilityUnfalsified controlVibrationVoltage sourceVortex generatorVortex generatorsX ray diffractionX-ray diffraction (XRD)ZnOการกัดเซาะชายฝั่งการจัดการทรัพยากรมนุษย์การถ่ายเทความร้อนการท่องเที่ยวการประมวลผลภาพการพยากรณ์การศึกษาความเป็นไปได้การไหลหมุนควงเขื่อนกันคลื่นความพึงพอใจท่าเทียบเรือท่าเรือแหลมฉบังพลังงานทดแทนวิศวกรรมชายฝั่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อมเหมืองข้อมูลอุตสาหกรรม

Executives

รองอธิการบดี

ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: fengtyk@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-4576

ดร. เสรี กุญแจนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: fvetsrk@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-7539

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร. สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: suphattharachai@eng.

Tel.: 038-354850

ดร. ประชากร แก้วเขียว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: imcpkk@src.ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2606

นาย อุดมพร ตุงคะศิริ, อาจารย์

ฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfsciudt@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-2812 ext 2789

นาย อุดมพร ตุงคะศิริ, อาจารย์

ฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfsciudt@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-2812 ext 2789

ดร. จุมพฏ บริราช, อาจารย์

ฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.: 038352830-40

ดร. ประชากร แก้วเขียว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: imcpkk@src.ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2606

ดร. ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfscipts@src.ku.ac.t

Tel.: 038 354587

นางสาว นัฎฐวิกา จันทร์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: srcnvk@ku.ac.th

Tel.:

ดร. ไชยวัฒน์ กล่ำพล, อาจารย์

ฝ่ายยุทธศาสตร์ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: fengcwp@ku.ac.th

Tel.: 029428555

ดร. ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfscipts@src.ku.ac.t

Tel.: 038 354587

ดร. จุมพฏ บริราช, อาจารย์

ฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.: 038352830-40

ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfengspp@src.ku.ac.t

Tel.: 038354851Resource

นักวิจัยทั้งหมด 399 คน (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 34 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 185 คน, อาจารย์ 154 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 4 คน, นักวิชาการศึกษา 4 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน, นักวิจัย 2 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน, เจ้าหน้าที่บุคคล 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 2 คน, นักวิชาการพัสดุ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 14 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 53 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 121 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 89 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 67 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 963 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 886 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 22 โครงการ, ผู้ประสานงาน 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 282 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 407 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 253 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 38 โครงการ, ผู้ประสานงาน 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 255 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 2972 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1463 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1509 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 20 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 4 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 11 เรื่อง, สิทธิบัตร 5 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 391 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 358 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 9 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 13 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 11 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 157 รางวัล (เกียรติบัตร 57 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 53 รางวัล, ประชุมวิชาการ 47 รางวัล)