คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Affective strategiesASEAN Economic Community ASEAN Free Trade AccountantsAsset growthavoidance strategiesBusiness EnglishBusiness performanceCognitive strategiesCommunication Strategiescompensatory strategiesCorporate GovernanceEmployeeEnglish TranslationEquity returnserror analysisESPForeign CustomersFoundation EnglishGARCHHuman Resource ManagementinnovationInsider Tradingjob interviewJob SatisfactionMean ReversionNeedsOrganizational CommitmentPerformancePerformance ManagementPhillips CurvePolicy RateRandom WalkSMESMSISocial strategiesspecialized vocabularytask-based language teachingThai menusThai Service ProvidersThai university studentsTop-down ModelUnit Rootvocabulary knowledgeVolatilityWorkplaceการขยายการท่องเที่ยวการเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการโลจิสติกส์การใช้จ่ายเงินการตลาดการท่องเที่ยวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเรียนภาษาอังกฤษการวางแผนและควบคุมทางการเงินการให้เช่าที่พักระยะสั้นความพึงพอใจความวิตกกังวลความสุขในการทำงานความเหนื่อยหน่ายคุณภาพกำไรเงินกู้ยืมสำหรับนิสิตดัชนีความเชื่อมั่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตรทักษะทางการเงินท่าเรือแหลมฉบังที่ทำงานธรรมาภิบาลธุรกิจรับซื้อของเก่าธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปานักท่องเที่ยวนักบำบัดสปาบรรษัทภิบาลบัญชีบริหารสิ่งแวดล้อมแบบแผนการบริโภคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปิดเสรีการค้า ผู้ทำบัญชีประปาประสิทธิภาพปัจจัยเปรียบเทียบกฎหมายผลกระทบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้ประกอบการพนักงานขับรถบรรทุกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีพฤติกรรมผู้บริโภคภาคตะวันออกภาพลักษณ์มลพิษทางอากาศแรงงานต่างด้าวแรงจูงใจโรงแรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอุตสาหกรรม

Executives

คณบดี

รองคณบดี

นางสาว พิมพรรณ สุจารินพงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต(รักษาการแทน)

E-Mail: srcppsj@ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2825

นาย สมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม(รักษาการแทน)

E-Mail: fmssbs@src.ku.ac.th

Tel.: 038352830#448

นางสาว ศุภาภาส คำโตนด, อาจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพ(รักษาการแทน)

E-Mail: fmsspk@src.ku.ac.th

Tel.: 038-358381

นาง จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ(รักษาการแทน)

E-Mail: srcjmt@ku.ac.th

Tel.: 03-8352380

นางสาว อรรธิกา พังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ(รักษาการแทน)

E-Mail: fmsatp@src.ku.ac.th

Tel.: 038352381

นางสาว วารุณี ตันติวงศ์วาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร(รักษาการแทน)

E-Mail: fmswrt@src.ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2380

ดร. กิติยา ทัศนะบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ(รักษาการแทน)

E-Mail: fmsktt@src.ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2830-40

นางสาว ชลธิชา รุ่งศรี, อาจารย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์(รักษาการแทน)

E-Mail: fmsctr@src.ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2830-2 ext 30Resource

นักวิจัยทั้งหมด 75 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 32 คน, อาจารย์ 39 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิชาการศึกษา 2 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 165 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 144 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 39 โครงการ)
 • ทุนนอก 101 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 68 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 69 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 379 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 174 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 205 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 28 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 26 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 17 รางวัล (เกียรติบัตร 5 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 11 รางวัล)