คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

3

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Affective strategiesASEAN Economic Community ASEAN Free Trade AccountantsAsset growthavoidance strategiesbusiness EnglishBusiness performanceCognitive strategiesCommunication strategiescompensatory strategiesCorporate GovernanceEmployeeEnglish translationEquity returnsESPforeign customersfoundation EnglishGARCHHuman Resource ManagementinnovationInsider tradingjob interviewJob SatisfactionMean ReversionNeedsOrganizational CommitmentPerformancePerformance ManagementPhillips CurvePolicy RateRandom WalkSMESMSISocial strategiesspecialized vocabularytask-based language teachingThai menusThai service providersThai university studentsTop-down ModelUnit Rootvocabulary knowledgeVolatilityWorkplaceการขยายการท่องเที่ยวการเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์การใช้จ่ายเงินการตลาดการท่องเที่ยวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเรียนภาษาอังกฤษการวางแผนและควบคุมทางการเงินการให้เช่าที่พักระยะสั้นกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกษียณอายุขยะอิเล็กทรอนิกส์คลองแสนแสบความต้องการความพึงพอใจความพึงพอใจ คุณภาพการบริการ โรงแรม รีสอร์ท นักท่องเที่ยว ความพึงพอใจในงานความรับผิดชอบต่อสังคมความวิตกกังวลความสามารถเชิงนวัตกรรมความสุขในการทำงานความสุภาพความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ความเหนื่อยหน่ายคุณภาพกำไรคุณภาพบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เงินกู้ยืมสำหรับนิสิตชุมชนเช่าที่พักระยะสั้นเชิงเกษตรดัชนีความเชื่อมั่นตลาดแรงงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตู้สินค้าทักษะทางการเงินท่าเรือแหลมฉบังที่ทำงานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวธรรมาภิบาลธุรกิจโรงแรม บรรษัทภิบาลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปิดเสรีการค้า ผู้ทำบัญชีผลกระทบผู้ประกอบการพฤติกรรมผู้บริโภคภาคตะวันออกภาพลักษณ์แรงงานต่างด้าวโรงแรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอุตสาหกรรม

Executives

คณบดี

รองคณบดี

นางสาว พิมพรรณ สุจารินพงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต(รักษาการแทน)

E-Mail: srcppsj@ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2825

นาย สมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม(รักษาการแทน)

E-Mail: fmssbs@src.ku.ac.th

Tel.: 038352830#448

นางสาว ศุภาภาส คำโตนด, อาจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพ(รักษาการแทน)

E-Mail: fmsspk@src.ku.ac.th

Tel.: 038-358381

นาง จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ(รักษาการแทน)

E-Mail: srcjmt@ku.ac.th

Tel.: 03-8352380

นางสาว อรรธิกา พังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ(รักษาการแทน)

E-Mail: fmsatp@src.ku.ac.th

Tel.: 038352381

นางสาว วารุณี ตันติวงศ์วาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร(รักษาการแทน)

E-Mail: fmswrt@src.ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2380

ดร. กิติยา ทัศนะบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ(รักษาการแทน)

E-Mail: fmsktt@src.ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2830-40

นางสาว ชลธิชา รุ่งศรี, อาจารย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์(รักษาการแทน)

E-Mail: fmsctr@src.ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2830-2 ext 30Resource

นักวิจัยทั้งหมด 74 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 31 คน, อาจารย์ 39 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิชาการศึกษา 2 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 138 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 123 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ)
 • ทุนนอก 101 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 68 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 69 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 352 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 157 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 195 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 28 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 26 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 17 รางวัล (เกียรติบัตร 5 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 11 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)