คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Affective strategiesASEAN Economic Community ASEAN Free Trade AccountantsAsset growthavoidance strategiesbankruptcy riskBusiness EnglishBusiness performanceCognitive strategiesCollocationsCommunication Strategiescompensatory strategiesCorporate GovernancecorpusCorpus-based studyDecision MakingEmployeeEnglishEnglish TranslationEquity returnserror analysisESPForeign Customersfoundation EnglishGARCHHuman Resource ManagementinnovationInsider Tradingjob interviewJob SatisfactionMean ReversionNeedsOrganizational CommitmentPerformancePhillips CurvePolicy RateRandom WalkSMESMSISocial strategiesspecialized vocabularytask-based language teachingThai menusThai service providersThai university studentsTop-down ModelUnit RootVocabulary KnowledgeVolatilityWorkplaceการขยายการท่องเที่ยวการเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการโลจิสติกส์การใช้จ่ายเงินการตลาดการตัดสินใจใช้บริการการท่องเที่ยวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเรียนภาษาอังกฤษการวางแผนและควบคุมทางการเงินการให้เช่าที่พักระยะสั้นความพึงพอใจความวิตกกังวลความสุขในการทำงานความเหนื่อยหน่ายคุณภาพการให้บริการคุณภาพกำไรคุณภาพบริการคุณลักษณะของงานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โควิด-19เงินกู้ยืมสำหรับนิสิตชุมชนเช่าที่พักระยะสั้นเชิงเกษตรดัชนีความเชื่อมั่นต้นทุนตลาดแรงงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่องเที่ยวทักษะทางการเงินธรรมาภิบาลธุรกิจโรงแรม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปิดเสรีการค้า ผู้ทำบัญชีผลกระทบผลการปฏิบัติงานผู้ประกอบการพนักงานขับรถบรรทุกพฤติกรรมผู้บริโภคภาษาอังกฤษแรงงานต่างด้าวแรงจูงใจโรงแรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรสิ่งแวดล้อมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอุตสาหกรรมฮาลาล

Executives

คณบดี

รองคณบดี

นางสาว พิมพรรณ สุจารินพงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fmspps@src.ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2825

นาย สมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม(รักษาการแทน)

E-Mail: fmssbs@ku.ac.th

Tel.: 038352830#448

นางสาว ศุภาภาส คำโตนด, อาจารย์

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกิจการพิเศษ

E-Mail: fmsspk@src.ku.ac.th

Tel.: 038-358381

นาง จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

E-Mail: srcjmt@ku.ac.th

Tel.: 03-8352380

ดร. พงศ์ภัค บานชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและกายภาพ

E-Mail: fmsppb@src.ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2830-40

นาย อัควรรณ์ แสงวิภาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์

E-Mail: fmsaks@src.ku.ac.th

Tel.:

ดร. กิติยา ทัศนะบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ(รักษาการแทน)

E-Mail: fmsktt@ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2830-40

นาย สิทธิกานต์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์, อาจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: fmsskb@src.ku.ac.th

Tel.:Resource

นักวิจัยทั้งหมด 80 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 34 คน, อาจารย์ 42 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิชาการศึกษา 2 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 212 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 186 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 52 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 106 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 71 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 72 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 501 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 265 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 236 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 28 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 26 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 17 รางวัล (เกียรติบัตร 5 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 11 รางวัล)