Person Image

  Education

  • Doctor of Philosophy (Logistics and Supply Chain Management), Victoria University, ออสเตรเลีย, 2555
  • Master of Engineering (Integrated Logistic Management), RMIT University, ออสเตรเลีย, 2548

  Expertise Cloud

  AutomotiveAutomotive sectorBusiness performancecollaborationEntrepreneursFinancial PerformanceGreen Supply ChaininnovationinnovativenessIntention toward TurnoverJob Performance of EmployeeManufacturer–supplier collaborationManufacturing strategyOrder-winnerOrganization ClimateQuality of Work LifeStructural equation modellingSupply chainSupply chain dyadSupply chain managementsupply chain performanceTeam EffectivenessThe quality of laborTrustกระบวนการโลจิสติกส์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์การกาหนดตนเองการคัดเลือกผู้ส่งมอบการจัดการโซ่อุปทานการจัดการโซ่อุปทานสีเขียวการจัดการทางกลยุทธ์ของโซ่อุปทานการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทานการจัดการโลจิสติกส์การจัดเส้นทางการขนส่งการนำเข้าสินค้าเกษตรการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรการบริหารจัดการการบริหารจัดการความเสี่ยงการบูรณาการในโซ่อุปทานการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์การพัฒนาศักยภาพแรงงานการมีส่วนร่วมการมุ่งเน้นการเรียนรู้การมุ่งเน้นการประกอบการ การมุ่งเน้นโซ่อุปทานการยอมรับเทคโนโลยีการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงานการเสริมพลังอำนาจกำลังคนเกษตรกรชาวไร่อ้อยความตั้งใจที่จะนำไปสู่การลาออกความตั้งใจที่จะลาออกความร่วมมือความรับผิดชอบต่อสังคมความไว้วางใจความสามารถเชิงนวัตกรรมความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคคุณภาพชีวิตในการทางานเจเนอเรชั่นชิ้นส่วนอากาศยานเซฟวิ่งอัลกอริทึมโซ่อุปทานฐานทรัพยากรตู้สินค้าท่าเรือแหลมฉบังประสิทธิผลทีมงานประสิทธิภาพประสิทธิภาพผู้ประกอบการขนส่งปัจจัยของคุณภาพแรงงานโปรแกรมสำเร็จรูป SAPผลการดำเนินงานดำนการเงินผลการปฏิบัติงานผลผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลผู้ประกอบการพฤติกรรมการใช้งานเมืองท่าเรือระบบธุรกิจอัจฉริยะแรงงานแรงจูงใจภายในโลจิสติกส์สมรรถนะของโซ่อุปทานสมรรถนะโซ่อุปทานสมรรถนะโลจิสติกส์สหกรณ์สหกรณ์การเกษตรสาธารณรัฐเกาหลีอุตสาหกรรมไทยอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอากาศยานอุปทานแรงงานอุปสงค์แรงงานฮิวริสติกส

  Interest

  การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน, การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร, การจัดการทางกลยุทธ์ของโซ่อุปทาน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 10328 ชั้น 4 อาคาร10

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Supply chain collaboration aligns order-winning strategy with business outcomesBanchuen P., Sadler I., Shee H.2017IIMB Management Review
  29(2),pp. 109-121
  36