Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) Ph.D. (Linguisics), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2549
  • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) M.A. (Applied Linguisics), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) B.A. (English) , วิทยาลัยครูสวนดุสิต, ไทย, 2535

  Expertise Cloud

  eMT OnlineImprovement of English SkillsMass MediaMedia Exposure and Usageการใช้สื่อการปรับตัวในการทำงานการเปิดรับสื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษการยอมรับการรับรู้ความเสี่ยงการรับรู้วัฒนธรรมการรับรู๎การเลือกซื้อทัศนคติพฤติกรรมการมีส่วนร่วมพฤติกรรมด้านความปลอดภัยภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษการโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่องานโลจิสติกส์ ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชีรูปแบบการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต ประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์การรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานวัฒนธรรมองค์การแบบญี่ปุ่นสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อม

  Interest

  ภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร์, ภาษาอังกฤษการโรงแรม, ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ
  • ก.พ. 2562 - ต.ค. 2565 รองคณบดีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
  • มิ.ย. 2561 - ม.ค. 2562 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ (ผู้รักษาการแทน) คณะวิทยาการจัดการ
  • ก.ค. 2559 - มิ.ย. 2561 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ
  • ส.ค. 2553 - มิ.ย. 2559 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
  • ส.ค. 2549 - มิ.ย. 2553 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร27
   • ห้อง 10212 ชั้น 2-3 อาคาร10

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)