รางวัลภาควิชาภาษาไทย ปี 2019

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

4

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลภาควิชาภาษาไทย

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 3
2019 inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์,"บุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2561", บทความในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 1 (TCI 1), คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2019
2019 inดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์,"รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2561", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2019
2019 inนางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์,"บุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2561 ประเภทบทความในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 1 (TCI 1)", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2019

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920182017 >>
Publish Year Conference Award 1
2019 inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์,inนางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์,"“Life in Thailand”: A Narrative Discourse of Foreign Students who are Learning Thai", รางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านมนุษยศาสตร์ 2) , กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านมนุษยศาสตร์ 2) , มหาวิทยาลัยพะเยา, Jan 25 2019