Person Image

  Education

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชาภาษาไทย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  กลวิธีกลวิธี ความไม่สุภาพ รายการเดอะเฟซไทยแลนด์ กลวิธีทางภาษาการเชื่อมโยงความการเล่นทางภาษาการศึกษาความไม่สุภาพค่านิยมคำเรียกสีพื้นฐาน คำเรียกสีไม่พื้นฐาน ภาษามอแกน ดาราไทยบ้านปริจเฉทวิเคราะห์ปริจเฉทวิเคราะห์ภาษาไทยภาษาภาษากับวัฒนธรรมภาษาไทยถิ่นลำปางภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระบบปฏิทินเรียลลิตี้โชว์เรื่องเล่าโรงเรียนนานาชาติวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทยวาทกรรมวาทกรรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ วาทกรรมโฆษณาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในภาษาไทยเวลาสมญานามสื่อมวลชนอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์อุดมการณ์อุปลักษณ์ มโนอุปลักษณ์ รายการเดอะเฟซไทยแลนด์อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในภาษาไทย

  Interest

  วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในภาษาไทย, วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทย, ปริจเฉทวิเคราะห์ภาษาไทย, อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในภาษาไทย, การเล่นทางภาษา, อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์, ภาษากับวัฒนธรรม

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 3 คนแรก