Award

Article
“ชีวิตในเมืองไทย”: ปริจเฉทเรื่องเล่าของนิสิตชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทย
Award
รางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านมนุษยศาสตร์ 2)
Branch
กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านมนุษยศาสตร์ 2)
Doner
มหาวิทยาลัยพะเยา
Class
ชาติ
Received
25 มกราคม 2019
Related Link
-