Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา (ISBN: 9786167820811)
ชาติ
24 - 25 มกราคม 2019
อำเภอเมืองพะเยา พะเยา ประเทศไทย
-