รางวัลภาควิชาภาษาไทย ปี 2018

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

4

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลภาควิชาภาษาไทย

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 3
2018 inดร.โกวิทย์ พิมพวง, รองศาสตราจารย์,"เกียรติบัตรบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2560", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 15 2018
2018 inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์,"บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2560 ประเภทบทความในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (กลุ่มที่ 1) ", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 15 2018
2018 inนางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์,"บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2560 ประเภทบทความในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 1", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 15 2018

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920182017 >>
Publish Year Conference Award 1
2018 inนายรัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์,inนางสาวจริยา สุพรรณ,"Nang Sip Song (The Twelve Sisters) or Phra Rot Meri and its Transmission as a Shared Folktale among Countries in South East Asia", รางวัลชมเชย ผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 30 2018