รางวัลภาควิชาภาษาไทย ปี 2017

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

2

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลภาควิชาภาษาไทย

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2017 inดร.โกวิทย์ พิมพวง, รองศาสตราจารย์,"เกียรติบัตรบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559", มนุษยศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, Jun 20 2017

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920182017 >>
Publish Year Conference Award 1
2017 inดร.โกวิทย์ พิมพวง, รองศาสตราจารย์,"PLSKT Terms and Their Uses in Reflecting the Political Society of Thailand", Best Presentation Award, Language, Word Academy of Science, Engineering and Technology, Apr 3 2017