รางวัลภาควิชาภาษาไทย ปี 2016

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

1

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มรางวัลภาควิชาภาษาไทย

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2016 inดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์,"รางวัลบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่นๆ", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 13 2016

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920182017 >>