Search Result of "navigation"

About 40 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Visual Odometry Estimation for an Underwater Robot Navigation

ผู้แต่ง:ImgKandith Wongsuwan, ImgDr.KANJANAPAN SUKVICHAI, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:Asian Navigation co.,Ltd.

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟ 3 in 1 สูตรต้นตำรับและสูตรไขมันต่ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ROS based Autonomous Mobile Robot Navigation using 2D LiDAR and RGB-D Camera

ผู้แต่ง:ImgGatesichapakorn, S., ImgTakamatsu, J., ImgDr.Miti Ruchanurucks, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำร่างมาตรฐานภูมิสารสนเทศ-ระบบให้บริการระบุตำแหน่งหลายรูปแบบสำหรับแสดงเส้นทางและการนำร่อง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Development of Visual Odometry Estimation for an Underwater Robot Navigation System

ผู้แต่ง:ImgDr.KANJANAPAN SUKVICHAI, Assistant Professor, ImgKandith Wongsuwan,

วารสาร:

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำร่างมาตรฐานภูมิสารสนเทศ-ระบบให้บริการระบุตำแหน่งหลายรูปแบบสำหรับแสดงเส้นทางและการนำร่อง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางลำน้ำด้วย ระบบเรือลำเลียง/ การศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ด้านการเดินเรือ และการกำหนดรูปแบบเรือลำเลียง การขนถ่ายสินค้าและเรือลากจูง ในเขตพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรวรรณ โมกขะเวส, อาจารย์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A review of unmanned surface vehicle development

ผู้แต่ง:ImgDr.Kantapon Tanakitkorn, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้ไมโครริงเรโซเนเตอร์เชิงแสงเป็นเซนเซอร์อนุภาคโลหะขนาดนาโนเมตร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:ระบบนำทางสำหรับรถประจำทางบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

Img

ที่มา:เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2551

หัวเรื่อง:ISO 19134 มาตรฐานระบบให้บริการระบุตำแหน่งหลายรูปแบบสำหรับแสดงเส้นทางและการนำร่อง

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ระบบนำร่องออนไลน์และจัดเก็บข้อมูลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ลงบนอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางลำน้ำด้วยระบบเรือลำเลียง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุพิทย์ อำนวย, อาจารย์

Img

การประชุมวิชาการ

Implementation of Visual Odometry Estimation for Underwater Robot on ROS by using RaspberryPi 2

ผู้แต่ง:ImgDr.KANJANAPAN SUKVICHAI, Assistant Professor, ImgKandith Wongsuwan, ImgNut Kaewnark, ImgPiyamate Wisanuvej,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

12