โครงการจัดทำร่างมาตรฐานภูมิสารสนเทศ-ระบบให้บริการระบุตำแหน่งหลายรูปแบบสำหรับแสดงเส้นทางและการนำร่อง

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ, รองศาสตราจารย์, "ISO 19134 มาตรฐานระบบให้บริการระบุตำแหน่งหลายรูปแบบสำหรับแสดงเส้นทางและการนำร่อง", เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2551, 22 มกราคม 2009, นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย