Person Image

  Education

  • วิศวกรรมโทรคมนาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2545
  • วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 0 0 0
  2021 การพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตอาหารแบบเรียลไทม์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2021 การพัฒนาวิธีการควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตอาหารแบบใช้จุลินทรีย์เชิงเดี่ยวและเชิงร่วมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้ในระบบจำลองการหมัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การวิเคราะห์แบบรวดเร็วและไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดเพื่อหาปริมาณแอลฟ่าแมงโกสทินและแกมม่าแมงโกสทินในผงเปลือกมังคุดและเจลแต้มสิวที่มีส่วนประกอบของแซนโทนจากมังคุด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 1 12 0 0
  2022 การรับรองสังคมสูงวัยด้วยอาหารเพิ่มมูลค่าจากพืชผลพื้นบ้านโดยแนวคิดอาหารฟังก์ชันเสริมสุขภาพและเสริมภูมิคุ้มกันแห่งยุคอนาคต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 2 0 0
  2022 การพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตอาหารแบบเรียลไทม์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2022 การพัฒนาวิธีการควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตอาหารแบบใช้จุลินทรีย์เชิงเดี่ยวและเชิงร่วมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้ในระบบจำลองการหมัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2021 การพัฒนาระบบเนียร์อินฟราเรดเพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณสารออกฤทธิ์ในฟ้าทะลายโจร บัวบก และขมิ้นชันสำหรับการซื้อขายผลผลิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 โรงงานต้นแบบนวัตกรรมการผลิตสารให้กลิ่นรสมูลค่าสูงจากวัตถุดิบฐานชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมการผลิตเปปไทด์ฟื้นฟูผิวคุณภาพสูงจากรังนกนางแอ่นเคยู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2021 การวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาเครื่องเนียร์อินฟราเรดขนาดเล็กเพื่อใช้ตรวจสอบคุณภาพไบโอดีเซลแบบไร้สารเคมี หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 2 0 0
  2020 การใช้เนียร์อินฟาเรดสเปกโตรสโคปีและการสะท้อนเชิงสเปกตรัมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่สำหรับข้าวขาวดอกมะลิ 105 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การวิเคราะห์แบบรวดเร็วและไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดเพื่อหาปริมาณแอลฟ่าแมงโกสทินและแกมม่าแมงโกสทินในผงเปลือกมังคุดและเจลแต้มสิวที่มีส่วนประกอบของแซนโทนจากมังคุด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2018 การพัฒนาเครื่องมือวัดค่าวอเตอร์แอกทิวิตีราคาประหยัด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาวิธีผลิตสารสกัดเห็ดถั่งเช่าในรูปแบบแคปซูลเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 2 0 0
  2018 การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคุณภาพของน้ำอ้อยในขบวนการต้มระเหยด้วยสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 การประเมินความแม่นยำในการวิเคราะห์การปลอมปนของข้าวพันธุ์อื่นในเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1 ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2016 การติดตามคุณภาพของน้ำอ้อยในขบวนการต้มระเหย และการประยุกต์ใช้เนียร์อินฟราเรดตรวจสอบคุณภาพน้ำอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0